REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG NEWSLETTER

§1.
 Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa szczegółowe zasady świadczenia usługi „newsletter” „LA MANIA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Balladyny 3c ,02-553 Warszawa); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000366284; prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 200 000,00 zł.; NIP: 1132813143; REGON: 142572166.
 2. Z usługi Newsletter może korzystać osoba fizyczna, albo działająca przez osobę umocowaną osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (dalej również: „Użytkownik”). W przypadku, gdy Użytkownik jest osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, w przypadku takiej potrzeby zobowiązuje się ona uzyskać prawnie skuteczną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter (dalej również: „Umowa”) oraz okazać taką zgodę na każde żądanie Usługodawcy, przy czym co do zasady Umowa ma charakter umowy powszechnie zawieranej w drobnych bieżących sprawach życia codziennego. LA MANIA nie pobiera od Użytkowników opłat za świadczenie Newslettera.

§2.
Definicje regulaminu

 1. Pojęciom stosowanym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenia:
  1. Administrator – „LA MANIA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Balladyny 3c ,02-553 Warszawa); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000366284; prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 200 000,00 zł.; NIP: 1132813143; REGON: 142572166.  Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie – na adres LA MANIA Sp. z o.o. ul. Balladyny 3c , 02-553 Warszawa lub elektronicznie − na adres e-mail info@lamaniahome.com  lub telefonicznie – pod numerem telefonu +48 781 555 444
  2. Formularz rejestracji – formularz uzupełniany przez Użytkownika jego danymi osobowymi w procesie rejestracji;
  3. Informacja handlowa – Informacja handlowa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.) dalej: UŚUDE;
  4. Newsletter – wiadomość w formacie html przekazywana pocztą elektroniczną zawierająca m.in. informacje handlowe w rozumieniu UŚUDE, jak również informacje poglądowe związane z działalnością Administratora;
  5. Umowa – Umowa na świadczenie Usługi drogą elektroniczną zawarta pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem;
  6. Usługa – usługa świadczona przez Administratora drogą elektroniczną polegająca na wysyłce Newsletter’a;
  7. Użytkownik – osoba, która zamówiła Usługę Newsletter.

§3.
 Zasady korzystania z Usługi Newsletter

 1. Usługa Newsletter, świadczona na żądanie Użytkownika po zawarciu Umowy, obejmuje:
  1. otrzymywanie przez Użytkowników, którzy udostępnili Usługodawcy swój adres e-mail, drogą elektroniczną, w tym za pomocą automatycznych systemów wywołujących, informacji handlowych dotyczących produktów i usług Usługodawcy, w tym w szczególności informacji o aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i akcjach marketingowych,
  2. otrzymywanie przez Użytkowników, którzy udostępnili Usługodawcy dane obejmujące swoje imię, nazwisko, ulicę, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj,  drogą pocztową informacji handlowych dotyczących produktów i usług Usługodawcy, w tym w szczególności bonów lub dedykowanych ofert promocyjnych,
  3. otrzymywanie przez Użytkowników, którzy udostępnili Usługodawcy swój numer telefonu, w tym za pomocą automatycznych systemów wywołujących, informacji handlowych dotyczących produktów i usług Usługodawcy, w tym w szczególności informacji o ich aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i akcjach marketingowych.
 2. Zamówienie usługi Newsletter oznacza zawarcie między Użytkownikiem a La Mania umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi polegającej na wysyłce Newslettera ("Umowa") i następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej www.lamania.pl:
  1. wprowadzenie co najmniej  poprawnego adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika w formularzu zamieszczonym na stronie internetowej www.lamaniahome.com lub zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a w celu otrzymywania informacji handlowych odpowiednim kanałem,
  2. zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacja,
  3. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z wysyłką Newslettera oraz na przesyłanie Użytkownikowi informacji handlowej na wskazany przez Użytkownika adres e-mail,
  4. naciśnięcie (kliknięcie) na przycisk „Zapisz się”,
  5. zalogowanie się przez Użytkownika na podany w formularzu adres poczty elektronicznej (e-mail) i potwierdzenie prawidłowości podanych danych oraz faktu rejestracji przez naciśnięcie (kliknięcie) na link potwierdzający rejestrację znajdujący się w wiadomości e-mail przesłanej Użytkownikowi.
   Naciśnięcie (kliknięcie) na link potwierdzający rejestrację powoduje, że adres poczty elektronicznej Użytkownika (e-mail) będzie od tego momentu wykorzystywany w celu realizacji usługi Newsletter.

§4.
 Usługi

   Usługa Newsletter jest bezpłatna. Inne usługi świadczone przez LA MANIA  mogą mieć charakter odpłatny na zasadach wskazanych w odrębnych regulaminach.
   Niezależnie od wskazanej powyższej zasady nieodpłatności należy mieć na względzie koszty połączenia z siecią Internet, z której korzysta Użytkownik. Koszty połączenia z siecią Internet odpowiadają stawkom operatora sieci, z której korzysta Użytkownik. Kontakt z LA MANIA  drogą e-mail lub telefoniczną nie wiąże się z jakimikolwiek dodatkowymi opłatami na rzecz LA MANIA. Użytkownik ponosi jedynie koszty połączeń lub korzystania z Internetu odpowiadające stawkom operatorów telekomunikacyjnych, z których usług korzysta.
   Minimalnymi wymaganiami technicznymi, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się LA MANIA , jest posiadanie komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet, wyposażonego w przeglądarkę internetową: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej oraz dostęp do poczty elektronicznej, a także włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript. LA MANIA zaleca ustawienie minimalnie rozdzielczości ekranu 1024x768.

§5.
 Obowiązki Użytkowników

   Działania Użytkowników powinny się odbywać w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.
   Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Usługi na zasadach określonych w Regulaminie, zgodnie z obowiązującym prawem oraz zasadami współżycia społecznego.
   Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§6.
 Odpowiedzialność

   LA MANIA ponosi odpowiedzialność za treści wiadomości Newsletter na zasadach ogólnych.
   Oferty produktów przedstawiane w treści Newslettera nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
   LA MANIA nie ponosi odpowiedzialności za działania innych Użytkowników ingerujące w treść wiadomości Newsletter.

§7.
  DANE OSOBOWE

   Administratorem  danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi przekazanych w związku z korzystaniem z usługi Newsletter, w tym w związku ze złożeniem reklamacji, jest L MANIA. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania Umowy oraz w celach związanych z marketingiem produktów i usług LA MANIA. Podanie w formularzu, podczas czynności związanych z zamówieniem usługi Newsletter, danych osobowych Użytkownika będącego osobą fizyczną, a także podanie danych wymaganych dla zgłoszenia reklamacyjnego, jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usługi Newsletter, w tym rozpatrywania reklamacji. Użytkownikowi będącemu osobą fizyczną przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
   Od dnia 25 maja 2018 r., w związku z rozpoczęciem stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – "RODO"), w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, mają zastosowanie poniższe postanowienia.
   Administratorem  danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi jest LA MANIA, a dane osobowe takich Użytkowników będą przetwarzane przez LA MANIA w  celu:
     Wykonania Umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest niezbędność ich przetwarzania do wykonania Umowy i podjęcie działań na żądanie Użytkownika przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez okres obowiązywania Umowy, w tym przez okres potrzebny na rozpatrzenie reklamacji Użytkownika;
     b)     Marketingu własnych produktów lub usług LA MANIA. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez LA MANIA (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Uzasadnione interesy, o których mowa powyżej dotyczą promocji przez LA MANIA własnych produktów lub usług oraz promocji samego LA MANIA. Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez okres obowiązywania Umowy;
   Użytkownik będący osobą fizyczną ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (o ile nie zakłóca to realizacji Umowy lub obowiązków LA MANIA wynikających z przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu.
   Realizując prawo dostępu do danych Użytkownik będący osobą fizyczną jest uprawniony do uzyskania od LA MANIA potwierdzenia, czy jego dane osobowe są przetwarzane, a także do uzyskania ich kopii oraz do uzyskania informacji m.in. o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, źródle ich pozyskania przez LA MANIA oraz o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
   Realizując prawo do sprostowania danych Użytkownik będący osobą fizyczną jest uprawniony do żądania od LA MANIA  sprostowania lub uzupełnienia dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe lub niekompletne.
   Realizując prawo do usunięcia danych Użytkownik będący osobą fizyczną jest uprawniony do żądania od LA MANIA usunięcia dotyczących go danych osobowych, w przypadkach wskazanych w art. 17 RODO, w szczególności w przypadku, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub złożony został skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania tych danych osobowych.
   Realizując prawo do ograniczenia przetwarzania Użytkownik będący osobą fizyczną jest uprawniony do żądania od LA MANIA ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO w szczególności, gdy kwestionuje prawidłowość danych osobowych lub wnosi sprzeciw wobec ich przetwarzania – na okres pozwalający LA MANIA zweryfikować zasadność żądania.
   Realizując prawo do przenoszenia danych Użytkownik będący osobą fizyczną ma prawo do uzyskania od LA MANIA, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, danych osobowych, które taki Użytkownik dostarczył LA MANIA. Ponadto, Użytkownik będący osobą fizyczną ma prawo zażądać, aby LA MANIA przesłała innemu administratorowi dane osobowe takiego Użytkownika, o ile jest to technicznie możliwe. Powyższe uprawnienie dotyczy wyłącznie danych osobowych, które LA MANIA przetwarza na podstawie zgody Użytkownika lub na podstawie zawartej z Użytkownikiem umowy.
   Realizując prawo do sprzeciwu Użytkownik będący osobą fizyczną jest uprawniony do wniesienia, z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów LA MANIA, w tym wobec profilowania. Pomimo sprzeciwu LA MANIA  jest uprawnione w dalszym ciągu przetwarzać te dane osobowe, jeżeli wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia lub dochodzenia roszczeń. Użytkownikowi będącemu osobą fizyczną przysługuje prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego przez LA MANIA.
   We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w tym w celu cofnięcia zgody lub skorzystania z praw przyznanych Użytkownikowi będącemu osobą fizyczną na mocy przepisów o ochronie danych osobowych, Użytkownik będący osobą fizyczną może kontaktować się z LA MANIA pod adresem poczty elektronicznej: rodo@lamania.eu lub drogą pisemną pod adresem siedziby LA MANIA podanym powyżej z dopiskiem „RODO”.
   Użytkownik będący osobą fizyczną ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych znajdują się na stronie: www.uodo.gov.pl.
   Dane osobowe Użytkownika będącego osobą fizyczną mogą być ujawnione osobom fizycznym lub prawnym, organom lub jednostkom publicznym, ewentualnie innym podmiotom („Odbiorcy”), w tym:
     Uprawnionym organom administracji publicznej (w tym sądom i jednostkom organizacyjnym prokuratury, policji, organom administracji skarbowej i in.);
     Podmiotom przetwarzającym dane osobowe na podstawie umowy z LA MANIA i wyłącznie zgodnie z poleceniami LA MANIA
   Więcej informacji na temat zasad przetwarzania danych osobowych dostępna jest w Polityce Prywatności i cookies dostępnej pod adresem  https://www.lamaniahome.com/polityka-prywatnosci-i-cookies.

§8.
  Rezygnacja, odstąpienie od korzystania z usługi newsletter oraz zakończenie świadczenia Usługi Newsletter

   Czas, przez który LA MANIA świadczy na rzecz Użytkowników Usługę, jest nieoznaczony.
   Z ważnych powodów tj. naruszenia przez Użytkownika istotnych postanowień Regulaminu, tj. §5 ust. 2. i §5 ust3. Regulaminu, Usługa korzystania z Newsletter’a może zostać wypowiedziana Użytkownikowi w każdym czasie i wypowiedzenie to ma skutek natychmiastowy. Wypowiedzenie wymaga zachowania formy pisemnej lub wysłania wiadomości e-mail na adres podany przez Użytkownika w Formularzu rejestracji oraz podania przyczyny wypowiedzenia.
   Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r., poz. 683 ze zm.) Użytkownik będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu KC ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 (słownie: czternaście) dni od dnia dokonania rejestracji bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Termin do odstąpienia wygasa po upływie 14 (słownie: czternaście) dni od dnia rejestracji. Do zachowania tego terminu wystarczy nadanie oświadczenia o odstąpieniu w placówce pocztowej. Niezależnie od tego uprawnienia Użytkownikowi przysługuje uprawnienie do wypowiedzenia Umowy z LA MANIA w każdym czasie.
   Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy z LA MANIA, Użytkownik powinien poinformować LA MANIA o swojej decyzji o odstąpieniu w drodze jednoznacznego oświadczenia złożonego na piśmie na adres LA MANIA lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: info@lamaniahome.com
   LA MANIA zobowiązany jest do przesłania Użytkownikowi niezwłocznie potwierdzenia otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy z LA MANIA na adres e-mail lub adres pocztowy wskazany przez Użytkownika, w zależności od sposobu otrzymania informacji o odstąpieniu.
   Prawo odstąpienia od Umowy z LA MANIA nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
   W razie odstąpienia od Umowy jest ona uważana za niezawartą, a Użytkownik jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co LA MANIA oraz Użytkownik w wykonaniu Umowy świadczyli, ulega zwrotowi w naturze, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
   Prawo odstąpienia od Umowy przysługuje zarówno Użytkownikowi, jak i LA MANIA, w przypadku niewykonania przez drugą stronę Umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.
   Niezależnie od uprawnienia do odstąpienia od Umowy z LA MANIA, Użytkownikowi przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy w każdym czasie. Użytkownik może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w każdym czasie, składając stosowne oświadczenie drogą e-mailową na adres: info@lamaniahome.com  lub pocztą tradycyjną na adres LA MANIA.
   LA MANIA uprawniony jest do zakończenia świadczenia Usługi z ważnego powodu rozumianego jako istotne przyczyny ekonomiczne lub biznesowe oraz zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej. LA MANIA poinformuje Użytkowników o planowanym zakończeniu z wyprzedzeniem nie krótszym niż 60 (słownie: sześćdziesiąt) dni za pośrednictwem wiadomości e-mail.
   Wypowiedzenie przez Użytkownika Umowy skutkuje zakończeniem otrzymywania Newslettera.

§9.
  Własność intelektualna

Wyłączne prawa do wszelkich elementów, w tym utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.), udostępnianych przez LA MANIA, w szczególności prawa autorskie, przysługują LA MANIA  lub podmiotom, z którymi LA MANIA zawarł odpowiednie umowy. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z ww. treści nieodpłatnie wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania z usługi Newsletter, na terenie całego świata. Wykorzystywanie ww. treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności.

§10.
  Zmiana regulaminu

   LA MANIA może zmienić Regulamin oraz formułę świadczonej Usługi, jeżeli zajdzie przynajmniej jedna z ważnych przyczyn wskazanych w poniższym katalogu:
     Zmiana przepisów obowiązującego prawa, która reguluje prowadzenie działalności przez LA MANIA, świadczenie Usługi Newsletter lub która ma wpływ na wzajemne prawa i obowiązki Użytkownika i LA MANIA;
     Potrzeba dopasowania treści Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa lub konieczność dokonania zmian redakcyjnych w Regulaminie;
     Zmiana warunków świadczenia Usługi Newsletter niepogarszająca sytuacji Użytkowników w porównaniu do dotychczasowych;
   W przypadku zmiany Regulaminu z uwagi na przyczyny wskazane w ust.1. powyżej LA MANIA powiadomi Użytkowników o zmianach z co najmniej 14-(słownie: czternaście) dniowym wyprzedzeniem poprzez wiadomość e-mail. LA MANIA ponosi odpowiedzialność za prawidłowe zawiadomienie Użytkowników o planowanych zmianach w Regulaminie.
   Użytkownik może wypowiedzieć Usługę Newsletter w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia zawiadomienia o zmianie Regulaminu. Wypowiedzenia Użytkownik może dokonać drogą e-mail: info@lamaniahome.com lub tradycyjną drogą pocztową. Powyższe nie wyłącza możliwości wypowiedzenia Umowy przez Użytkownika w każdym czasie.
   Zmiana Regulaminu wiąże Użytkownika, jeżeli zmieniony Regulamin został mu doręczony, a Użytkownik nie wypowiedział Usługi Newsletter w terminie wskazanym w ust.3. powyżej. Nie narusza to prawa Użytkownika do rezygnacji z Usługi Newsletter w każdym czasie i bez podawania powodów.

§11.
   Postępowanie reklamacyjne

   Reklamacje w zakresie niniejszej usługi można zgłaszać poprzez pocztę elektroniczną na adres elektroniczny: info@lamaniahome.com
   Reklamacja winna zawierać adres elektroniczny Użytkownika, o ile reklamacja została wysłana z innego adresu, oraz szczegółowy opis problemu.
   Reklamacje spełniające powyższe wymagania zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni roboczych  od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego przez Usługodawcę.
   Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przesłana na adres elektroniczny Użytkownika.
   Korzystanie z Usługi nie wyłącza uprawnień przyznanych Użytkownikowi na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności wynikających z posiadania przez Użytkownika statusu konsumenta w rozumieniu art. 22[1] KC.

§12.
     Postanowienia końcowe

   Regulamin dostępny jest w siedzibie LA MANIA, jak również na stronie internetowej pod adresem internetowym www.lamaniahome.com.
   O ile postanowienia Regulaminu nie stanowią inaczej, wszelka korespondencja związana z Usługą Newsletter powinna być kierowania na adres mailowy LA MANIA: info@lamaniahome.com.
   Prawem właściwym dla Umowy pomiędzy Użytkownikiem a LA MANIA, której przedmiotem jest Usługa Newsletter’a świadczona przez LA MANIA, jest prawo polskie.
   O ile przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego nie stanowią inaczej, wszelkie spory dotyczące umów zawartych na podstawie Regulaminu pomiędzy LA MANIA  a Użytkownikiem  rozstrzygają sądy powszechne właściwe dla siedziby LA MANIA.
   Regulamin wchodzi w życie  od dnia 17 listopada 2019 roku.